Mededelingen van het bestuur

Ieder jaar zijn we statutair verplicht een ledenvergadering te houden waarin we verantwoording afleggen over de ondernomen activiteiten en financiën. De opkomst bij de jaarvergadering op 20 oktober viel tegen, maar dat ligt ook wel een beetje aan onszelf.

Misschien moeten we overwegen om naast de gebruikelijke ‘huishoudelijke zaken’ een thema in te lassen of een spreker uit te nodigen om deze avond aantrekkelijker te maken. Puntje voor de volgende vergadering!

Bij de bestuursverkiezing heeft Sandra Delfsma, al een paar jaar bestuurslid én kandidaat-voorzitter, met instemming van de aanwezigen de voorzittershamer overgenomen van Jannes Mulder. Aftredend en niet herkiesbaar waren Irene Mulder en Arno Vos. De voorzitter heeft hen bedankt voor hun inzet in het bestuur.